Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. “SLANK” is de handelsnaam van de BV V.R.S., gevestigd te Tisseltstraat 45, 1880 Kapelle-op-den-
Bos, KBO/BTW: BE 0645 820 753, RPR Brussel (verder “Slank”), bereikbaar via telefoon: 015 21 18
21, mail: info@slank.be, website: www.slank.be .
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten uitgaande van de
dienstverlener/leverancier “Slank”.
2. Bestellingen gebeuren in persoon, via telefoon of via de website.
Het aanbod is enkel geldig voor particuliere bestellingen/leveringen in België.
De bestelling/overeenkomst is pas definitief na dat Slank de overeengekomen betaling(en) heeft
ontvangen.
Bij uitblijven van betaling behoud SLANK het recht voor om de bestelling/overeenkomst/levering op te
schorten tot na ontvangst van correcte betaling.
3. Uit de aard van de verkochte producten (“de levering van goederen die snel bederven of met een
beperkte houdbaarheid”) volgt dat deze niet kunnen worden teruggestuurd waardoor de Klant
overeenkomstig Art. VI.53, 4° van het Wetboek Economisch Recht niet beschikt over een
herroepingsrecht.
4. De afbeeldingen van de gerechten zijn louter illustratief en niet bindend.
De gerechten worden geleverd in specifiek daartoe voorziene containers, doch de inhoud kan visueel
afwijkend zijn van de afbeeldingen getoond op de website.
De gerechten kunnen decoratieve elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
De tekstuele omschrijving van het gerecht is de enige bindende omschrijving.
Visuele afwijkingen kunnen nooit grond zijn om de geleverde producten niet te aanvaarden en
kunnen nooit grond zijn tot verbreking/herroeping van de overeenkomst.
5. De gevraagde leveringsdatum is louter indicatief en niet bindend.
Het leveren op de gevraagde leveringsdatum is een inspannigsverbintenis in hoofde van Slank.
Als de gevraagde leveringsdatum niet haalbaar is zal contact worden opgenomen met de klant en zal
in samenspraak een nieuwe leveringsdatum worden bepaald.
Indien de gevraagde leveringsdatum niet haalbaar is kan dit nooit aanleiding zijn om de
overeenkomst te ontbinden, noch kan SLANK gehouden zijn hierdoor enige schadevergoeding te
moeten betalen.
Slank behoud zich het recht de leveringsdatum op te schorten tot na betaling (zie ook artikel 2).
6. Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt
samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten
bevat, of niet up-to-date is. Bij specifieke vragen betreffende maten, kleur, beschikbaarheid,
leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met SLANK. SLANK is
wat de juistheid of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een
middelenverbintenis. SLANK is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of
drukfouten.
7. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of
ingetrokken door SLANK.
Indien producten van je bestelling pas geleverd worden na x aantal tijd en indien dit aangeduid staat
op de website, zal je volledige bestelling pas vertrekken van zodra alle producten voorradig zijn.
In geval het door ontoereikende voorraad onmogelijk is om de bestelling te leveren op de door de
klant aangeduide leveringsdatum, zal een nieuwe leveringsdatum worden meegedeeld. Dit kan nooit
aanleiding zijn om de overeenkomst te ontbinden, noch kan SLANK gehouden zijn hierdoor enige
schadevergoeding te moeten betalen.
8. Klachten dienen binnen de 7 dagen na ontvangst te worden overgemaakt aan SLANK, op straffe van
verval van elk recht.
Klachten kunnen per mail (info@slank.be) of per aangetekend schrijven worden overgemaakt.Gelet op de aard van de geleverde goederen (voedsel / bereide gerechten / goederen met beperkte
houdbaarheid) kunnen enkel klachten die onmiddellijk worden gemeld , en betrekking hebben op de
staat van de verpakking van de goederen worden beschouwd als rechtsgeldig.
De leveringen worden gekoeld bezorgd, de klant dient de geleverde goederen te bewaren in de
daartoe voorziene toestellen met oog op bewaring (koelkast, diepvriezer) zoals aangeduid op het
geleverde product.
Klachten in verband met de versheid van producten, of klachten over bedorven producten, worden
slechts aanvaard indien gemeld binnen de 24 uur na levering.
Tijdig ontvangen klachten worden met billijkheid behandeld en onderzocht.
Gegronde klachten kunnen steeds énkel aanleiding geven tot terugname van het defecte product met
bepaling van nieuwe levering van het bestelde product in samenspraak met de klant -inzoverre
mogelijk-.
SLANK kan nooit gehouden zijn schadevergoeding te moeten betalen als een klacht wordt gegrond
geacht.
De klant kan geen herroepingsrecht uitoefenen.
SLANK verwijst naar Art. VI.53. 4° Wetboek Economisch recht:
“De consument kan het herroepingsrecht waarin artikel VI.47 voorziet niet uitoefenen voor:
de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;”
9. Alle overeenkomsten tussen SLANK en de klant zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht.
De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze algemene Voorwaarden en meer
algemeen van de bepalingen die de rechtsverhouding tussen partijen regelen, zal geenszins invloed
hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule.
Uitsluitend het Vredegerecht van Meise en de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement
Brussel zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen SLANK en de klant.
10. 1.Uw persoonsgegevens worden door SLANK verwerkt voor klantenbeheer op basis van de
contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop. Via ons e-mailadres info@slank.be kunt u
altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of laten wissen.
Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kunt u zich wenden tot
de Gegevensbeschermingsautoriteit (http://www.privacycommission.b... – Drukpersstraat 35 te 1000
Brussel).
Ons algemeen beleid op het vlak van gegevensbescherming is beschikbaar op onze website
(https://www.slank.be), en kan u altijd opvragen via ons e-mailadres (info@slank.be).