Privacy policy

Versie 1, 4 oktober 2022
De BV V.R.S, verder “SLANK” respecteert uw rechten bij de verwerking van uw
persoonsgegevens. In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens
verzamelen, verwerken en gebruiken.
Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van
gegevensverwerking en -bescherming van:
“SLANK” is de handelsnaam van de BV V.R.S., (verder “Slank”)
gevestigd te Tisseltstraat 45, 1880 Kapelle-op-den-Bos,
KBO/BTW: BE 0645 820 753,
RPR Brussel

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

SLANK verwerkt uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord we om te verwijzen naar SLANK. SLANK is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de
algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. Als u algemene vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming
(FG) van SLANK door te mailen naar … info@slank.be.
In het Engels is dat de data protection officer (DPO). U kunt ook terecht bij de FG met opmerkingen en suggesties en om uw rechten uit te oefenen.

Wanneer verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als u een van onze diensten aanvraagt of contact met ons opneemt in het kader van de diensten die we verlenen. We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als u een algemene vraag aan ons stelt.

Welke gegevens verwerken we over u?
We verwerken uw persoonsgegevens.
Dat zijn de gegevens die u identificeren of die een band leggen met u als natuurlijke persoon.

Concreet worden adres en contactgegevens bijgehouden om onze diensten te kunnen uitvoeren.

Hoe verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

Het verkrijgen van uw persoonsgegevens wanneer U een account aanmaakt op onze website, alsook wanneer U uw gegevens achterlaat via telefoon of in persoon in onze winkel.

Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens om een dienst te verlenen die u bij ons aanvraagt, of als we u een voor- of een nadeel moeten toekennen zonder dat u daarvoor actie onderneemt. Het gaat in het bijzonder om de volgende diensten: Levering van goederen Bereiden van voedingswaren

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De rechtsgrond voor de verwerking is uw toestemming voor bovenstaande doelen

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?
Volgens de algemene regel mogen we uw persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te verlenen. We bewaren uw gegevens dus zolang u gebruikmaakt van onze diensten. Daarna bewaren we uw gegevens nog gedurende de termijn waarin we ons moeten kunnen verantwoorden voor de verleende diensten. Die periode bedraagt 10 jaar na verloop van die verjaringstermijn worden de gegevens verwijderd.
Bij de bewaring wordt een onderscheid gemaakt tussen de periode waarin uw dossier actief is en de periode waarin het passief wordt.
Uw dossier is actief zolang u van de verleende dienst gebruikmaakt.
Alle medewerkers die uw gegevens nodig hebben om hun taak te kunnen uitoefenen, hebben dan toegang tot uw gegevens. Nadien wordt uw dossier passief en heeft enkel een beperkt aantal medewerkers van de bevoegde dienst toegang tot uw
gegevens.

Delen we uw persoonsgegevens mee aan anderen?
Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt door onze medewerkers.
Het is mogelijk dat we voor bepaalde specifieke diensten een beroep doen op
derden, die uw gegevens verwerken.
We bezorgen uw gegevens aan die verwerkers, zodat ze de dienst in kwestie kunnen
verlenen.
We oefenen daar op elk moment controle uit.

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?

We geven uw gegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties.

Wat zijn uw rechten?

Als we uw persoonsgegevens verwerken in het kader van onze dienstverlening, kunt u zich op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. We wegen dan af of uw individuele belangen zwaarder doorwegen dan het algemeen belang dat
we nastreven met de verwerking. Als we uw gegevens niet langer mogen of kunnen verwerken, is het ook niet mogelijk om u de dienst of het voordeel waar u aanspraak op maakt, te verlenen.
U kunt de gegevens die we over u verwerken, altijd inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. U kunt daarvoor contact opnemen met SLANK via info@slank.be of via telefoon: 015 21 18 21.
We vragen dan een bewijs van uw identiteit zodat uw gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft.
U kunt ook terecht bij die dienst als u vindt dat uw gegevens niet langer relevant zijn en dus verwijderd moeten worden.
Als u het niet eens bent met de manier waarop we uw gegevens verwerken, kunt u contact opnemen met SLANK via info@slank.be of via telefoon: 015 21 18 21.
Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Algemene informatie
We hebben het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en
aanpassingen melden we altijd via de website.